2018年    9月   
 1
明美
菊田
 2
明美
9:30〜12:00
 3
院長
明美
菊田
 4
院長
菊田
 5
院長
明美
菊田
 6
院長
明美
 7
明美(午前)
菊田
 8
明美
菊田
 9
明美
10:00〜12:00
10
明美
菊田
11
菊田
12
院長
明美
13
院長
明美
14
明美(午前)
菊田
15
院長
明美
菊田
16
菊田
9:30〜12:00
17
明美
10:00〜12:00
18
院長
菊田(18:00まで)
19
院長
明美
菊田
20
院長
明美
21
明美
菊田(18:00まで)
22
明美
菊田(18:00まで)
23
院長
10:00〜12:00
24
明美
10:00〜12:00
25
菊田
18:00まで
26
菊田
18:00まで
27
休診
28
菊田(午前)
29
菊田
18:00まで
30
休診
CGI-design